Cena Jindřicha Chalupeckého 2024

Příjem přihlášek

3. 10. – 7. 11. 2023

Vyhlášení ceny

Leden 2024

O Ceně Jindřicha Chalupeckého

Harmonogram 35. ročníku
3. října 2023 – otevření opencallu pro přihlašování 
7. listopadu 2023 – uzavření opencallu 
leden 2024 – vyhlášení výsledků opencallu
Podmínky pro udělení Ceny

Cena Jindřicha Chalupeckého je mimořádné ocenění za uměleckou tvorbu v oblasti výtvarného umění. Je určena umělkyním*cům nastupující generace, jejichž tvorba má potenciál dlouhodobě oslovovat české i mezinárodní publikum a je po obsahové i formální stránce výjimečná. Cena je udělována umělkyním*cům a uměleckým uskupením pracujícím v libovolných médiích, respektuje také mezioborové přesahy a další aktuální tendence v současném umění.

Cena Jindřicha Chalupeckého je určena umělkyním*cům žijícím nebo působícím na území České republiky. Státní občanství ČR ani dosažené vzdělání v oboru umění není podmínkou. Počínaje ročníkem 2024 je zrušen věkový limit 35 let. Cena je nadále určena etablujícím se umělkyním a umělcům, kterým nabízí profesionální kurátorskou, produkční a finanční podporu pro další rozvoj a zviditelnění jejich práce. Tuto fázi umělecké kariéry ale již pravidla neomezují konkrétním věkem. Nově tak zohledňují možnost přihlášení například věkově smíšených uměleckých skupin, autorek a autorů, kteří svou profesní dráhu přerušily*i nebo začaly*i později, apod. 

Od roku 2024 jsou z přihlášených každoročně mezinárodní porotou vybrány tři umělkyně*ci. Součástí ocenění je možnost vystavení nového uměleckého díla v jedné z předních uměleckých institucí v ČR. Laureátkám a laureátům je poskytnuta celoroční finanční, kurátorská a produkční podpora, mezinárodní networking a propagace jejich tvorby v Česku i zahraniční. Na účast v CJCH navazují rezidenční pobyty ve významných zahraničních rezidenčních centrech.

Umělecké dvojice a skupiny se mohou hlásit společně (v rámci přihlašování vytvořením jednoho společného portfolia). Společnost Jindřicha Chalupeckého v těchto případech nemůže garantovat jiné finanční podmínky pro účast, než jaké jsou stanoveny pro jednotlivce. V případě rezidenčních pobytů může SJCH garantovat pobyt jen pro jednu osobu. SJCH bude v takových případech usilovat o získání další finanční podpory, nicméně ze strany umělkyň*ců na ni nemůže být činěn nárok.

Přihlašování do Ceny Jindřicha Chalupeckého probíhá formou otevřené výzvy, do níž se přihlašují umělkyně*ci sami. Přihlašování probíhá každoročně v podzimních měsících online skrze platformu award.sjch.cz. 

Dílčí podmínky a pravidla udílení Ceny Jindřicha Chalupeckého se vyvíjejí v souladu s aktuálními potřebami umělecké scény a v odpovědi na stávající společenskou situaci.

Výběr laureátek*tů

O udělení Ceny Jindřicha Chalupeckého rozhoduje nezávislá porota odborníků v oboru vizuálního umění, kterou jmenuje správní rada Společnosti Jindřicha Chalupeckého.

Porota je pětičlenná a jejími členkami a členy jsou jak občané České republiky, tak zahraniční odbornice a odborníci, obvykle v poměru 3:3. Členství v porotě je ohraničeno dobou tří let. Společnost Jindřicha Chalupeckého nemá právo ovlivňovat rozhodnutí poroty. Výběr laureátek a laureátů Ceny Jindřicha Chalupeckého je výsledkem konsenzu členek a členů poroty, založeného na intenzivní společné diskusi a důkladném procesu selekce.

Složení poroty

Vaše přihlášená portfolia posoudí mezinárodní porota. Členy poroty pro 35. ročník CJCH jsou Charles Esche, ředitel Van Abbemusea v Eindhovenu, Hana Janečková, teoretička a kurátorka, pedagožka na Akademii výtvarných umění v Praze, Valentinas Klimašauskas, nezávislý kurátor a spisovatel, Fatoş Üstek, nezávislá kurátorka a spisovatelka působící ve Velké Británii a Turecku, Sráč Sam, vizuální umělkyně a nezávislá kurátorka.

 

Ocenění pro laureátky*y

Ocenění laureátek a laureátů:

 • rozpočet na vznik nového díla či projektu ve výši 60 000 Kč
 • autorský honorář a celoroční stipendijní podpora
 • zajištění architektonického a technického řešení výstavního projektu
 • profesionální spolupráce na adjustaci a vystavení díla v jedné z partnerských institucí (Moravská galerie v Brně, Národní galerie Praha, PLATO Ostrava)  
 • celoroční kurátorská a produkční spolupráce na vzniku díla
 • zajištění zahraničních rezidenčních pobytů po ukončení aktuálního ročníku CJCH
 • možnost zajištění ateliérového zázemí 
 • propagace autorské tvorby v odborných i obecných médiích
 • odborné konzultace s mezinárodní porotou CJCH
 • mezinárodní networking v rámci sítě zahraničních partnerských institucí a kontaktů Společnosti Jindřicha Chalupeckého)

Přihláška

Přihláška se podává elektronicky přes tento web vytvořením a odesláním profilu umělkyně*ce. Vše prosíme vyplňujte v ANGLICKÉM JAZYCE*. Profil vedle základních údajů obsahuje:

Vyjádření umělkyň*ců

Odpověď na několik otázek k vaší tvorbě (v angličtině, popř. dvojjazyčně*)

 • Shrňte stručně základní povahu své tvorby, dlouhodobé zájmy a témata.
 • Popište kontext své práce – jaké jsou vaše inspirační zdroje, teoretická východiska, popřípadě které umělkyně a umělce, tendence apod. považujete pro svou práci za referenční.
 • Pokuste se charakterizovat, v čem je vaše práce specifická, v čem je její síla.
 • Jaký je postup vaší práce? Věnujete se přípravě, výzkumu? Pracujete více intuitivně? Jak hledáte svá témata? Jak uvažujete o použití konkrétních prostředků/médií?
 • Jaká je vaše vize do budoucna? Jak chcete rozvíjet svou tvorbu, navazovat na dosavadní projekty/realizace? Co je vaším dlouhodobým cílem/snem?
Bio

Napište prosím stručné shrnutí vaší umělecké praxe do formátu jednoho odstavce (studium, charakteristika tvorby, úspěchy / výstavy). Inspirovat se můžete zde: https://www.sjch.cz/databaze-umelkynstarcu/

Strukturovaný životopis
 • Studium
 • Ocenění
 • Rezidence
 • Výstavy
Portfolio prací
 • Ukázka prací za poslední období
 • Maximální počet prací („works“) je 20, ke každé práci můžete nahrát max. 3 obrázky („slides“)
 • Popisky k obrázkům prosím uvádějte v angličtině, popř. dvojjazyčně*
 • Video nahrajte přes YouTube/Vimeo a vložte na něj jen odkaz

* Vzhledem k mezinárodní porotě uvádějte prosím všechny texty pokud možno v angličtině, popř. v angličtině a češtině. Nechceme však, aby pro Vás byl jazyk zbytečnou bariérou, která by Vám znemožnila přihlášení. V takovém případě tedy pište v češtině a česká část poroty následně texty pomůže zprostředkovat té zahraniční.

* Vzhledem k mezinárodní porotě uvádějte prosím texty v angličtině. Nechceme ale, aby vám jazyk bránil v účasti v CJCH. Pokud to jinak nejde, použijte češtinu. Vaše texty zahraničním porotkyním/porotcům zprostředkujeme.

Potřebujete poradit?

Kontakt:

ondrejhoustava@sjch.cz

Organizátorem CJCh je

Společnost Jindřicha Chalupeckého

Platforma pro české současné umění v mezinárodním kontextu.

Více o Společnosti a jejích aktivitách

Podpora a partneři projektu