Cena Jindřicha Chalupeckého 2023

 • Příjem přihlášek

  24. října — 23. listopadu 2022

 • vyhlášení ceny

  Leden 2023

O Ceně Jindřicha Chalupeckého

Harmonogram 34. ročníku

24. říjen, 2022 – 20. listopad, 2022 — trvání open callu
20. listopad 2022 — konec přijímání přihlášek
leden 2023 — vyhlášení laureátek*tů
září 2023 – leden 2024 — výstava Cena Jindřicha Chalupeckého 2023

Podmínky pro udělení Ceny

Cena Jindřicha Chalupeckého je určena vizuálním umělkyním a umělcům žijícím nebo působícím na území České republiky, kteří k 31. prosinci kalendářního roku, v němž se Cena uskuteční, nepřesáhnou věkovou hranici 35 let. Státní občanství ČR není podmínkou.

Cena Jindřicha Chalupeckého je udělována za mimořádnou uměleckou tvorbu v oboru vizuálního umění. Je určena nastupující generaci umělkyň a umělců, jejichž dílo má potenciál dlouhodobě obstát v kontextu české i mezinárodní umělecké scény a ztělesňuje po obsahové a formální stránce výjimečný postoj. Cena je udělována umělkyním a umělcům a uměleckým uskupením pracujícím v libovolných médiích, respektuje také mezioborové přesahy a další aktuální tendence v současném umění.

Umělecké dvojice a skupiny se mohou hlásit společně (v rámci přihlašování vytvořením jednoho společného portfolia). Společnost Jindřicha Chalupeckého nicméně v těchto případech nemůže garantovat jiné finanční podmínky pro účast, než jaké jsou stanoveny pro jednotlivce. V případě rezidenčních pobytů může SJCh garantovat pobyt jen pro jednu osobu. SJCh bude v takových případech usilovat o získání další finanční podpory, nicméně ze strany umělkyň a umělců na ni nemůže být činěn nárok.

Udělení Ceny Jindřicha Chalupeckého je vypisováno jako otevřená výzva, do níž se přihlašují umělkyně a umělci sami. Odbornice a odborníci z oblasti výtvarného umění mohou zároveň zasílat své nominace skrze emailovou adresu info@sjch.cz. Nominované osobnosti budou vyzvány zástupci Společnosti Jindřicha Chalupeckého, aby se do výběru přihlásily.

Dílčí podmínky a pravidla udílení Ceny Jindřicha Chalupeckého se vyvíjejí v souladu s aktuálními potřebami umělecké scény a v odpovědi na stávající společenskou situaci.

Výběr laureátek*tů

O udělení Ceny Jindřicha Chalupeckého rozhoduje nezávislá porota odborníků v oboru vizuálního umění, kterou jmenuje správní rada Společnosti Jindřicha Chalupeckého.

Porota je pětičlenná a jejími členkami a členy jsou jak občané České republiky, tak zahraniční odbornice a odborníci, obvykle v poměru 2:3. Členství v porotě je ohraničeno dobou tří let. Společnost Jindřicha Chalupeckého nemá právo ovlivňovat rozhodnutí poroty. Výběr laureátek a laureátů Ceny Jindřicha Chalupeckého je výsledkem konsenzu členek a členů poroty, založeného na intenzivní společné diskusi a důkladném procesu selekce.

Porota každoročně vybírá pět umělkyň a umělců, které Společnost Jindřicha Chalupeckého během celého roku intenzivně podporuje, zejména v práci na nových dílech pro společnou podzimní výstavu.

Složení poroty

Ivet Ćurlin

Členka kurátorského kolektivu WHW řídící od roku 2019 Kunsthalle Wien

Anna Daučíková

Umělkyně a pedagožka působící v letech 2011–2019 na Akademii výtvarných umění v Praze

Charles Esche

Ředitel Van Abbemusea v Eindhovenu

Fatoş Üstek

nezávislá kurátorka a spisovatelka působcící ve Velké Británii a Turecku

Jan Zálešák

Kurátor a pedagog působící na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně

 

Ocenění pro laureátky*y
 • Rozpočet na vznik nového díla či projektu ve výši 50 000 Kč, zajištění architektonického a technického řešení výstavního projektu
 • Autorský honorář
 • Profesionální spolupráce na adjustaci a vystavení díla v jedné z partnerských institucí (pro tento ročník v galerii PLATO Ostrava)
 • Celoroční kurátorská a produkční spolupráce na vzniku díla
 • Profesionální foto- a videodokumentace díla
 • Možnost workshopů a konzultací s odborníky na různé umělecké postupy a techniky
 • Možnost ateliérového zázemí
 • Propagace autorské tvorby v odborných i obecných médiích
 • Odborné konzultace s mezinárodní porotou CJCH
 • Mezinárodní networking v rámci sítě zahraničních partnerských institucí a kontaktů Společnosti Jindřicha Chalupeckého)
 • „Studio visits“ se zahraničními kurátorkami a kurátory v rámci programu Café Chalupecký
 • Propojení se zahraničními profesionály*kami skrze síť Českých center
 • Podpora dalších autorských projektů a tvorby v následujících letech
 • Zajištění rezidenčních pobytů po ukončení aktuálního ročníku CJCH

Přihláška

Přihláška se podává elektronicky přes tento web vytvořením a odesláním profilu umělkyně*ce. Vše prosíme vyplňujte v ANGLICKÉM JAZYCE*. Profil vedle základních údajů obsahuje:

Vyjádření umělkyň*ců

Odpověď na několik otázek k vaší tvorbě (v angličtině, popř. dvojjazyčně*)

 • Shrňte stručně základní povahu své tvorby, dlouhodobé zájmy a témata.
 • Popište kontext své práce – jaké jsou vaše inspirační zdroje, teoretická východiska, popřípadě které umělkyně a umělce, tendence apod. považujete pro svou práci za referenční.
 • Pokuste se charakterizovat, v čem je vaše práce specifická, v čem je její síla.
 • Jaký je postup vaší práce? Věnujete se přípravě, výzkumu? Pracujete více intuitivně? Jak hledáte svá témata? Jak uvažujete o použití konkrétních prostředků/médií?
 • Jaká je vaše vize do budoucna? Jak chcete rozvíjet svou tvorbu, navazovat na dosavadní projekty/realizace? Co je vaším dlouhodobým cílem/snem?
Bio

Napište prosím stručné shrnutí vaší umělecké praxe do formátu jednoho odstavce (studium, charakteristika tvorby, úspěchy / výstavy). Inspirovat se můžete zde: https://www.sjch.cz/databaze-umelkynstarcu/

Strukturovaný životopis
 • Studium
 • Ocenění
 • Rezidence
 • Výstavy
Portfolio prací
 • Ukázka prací za poslední období
 • Maximální počet prací („works“) je 20, ke každé práci můžete nahrát max. 3 obrázky („slides“)
 • Popisky k obrázkům prosím uvádějte v angličtině, popř. dvojjazyčně*
 • Video nahrajte přes YouTube/Vimeo a vložte na něj jen odkaz
 • Řazení prací do sérií („series“) není nutné; všechny práce můžete nahrát do jedné série stále jako samostatné „works“. Rozdělení děl podle sérií však napomahá lepší orientaci, např. podle data vzniku.

* Vzhledem k mezinárodní porotě uvádějte prosím všechny texty pokud možno v angličtině, popř. v angličtině a češtině. Nechceme však, aby pro Vás byl jazyk zbytečnou bariérou, která by Vám znemožnila přihlášení. V takovém případě tedy pište v češtině a česká část poroty následně texty pomůže zprostředkovat té zahraniční.

* Vzhledem k mezinárodní porotě uvádějte prosím texty v angličtině. Nechceme ale, aby vám jazyk bránil v účasti v CJCH. Pokud to jinak nejde, použijte češtinu. Vaše texty zahraničním porotkyním/porotcům zprostředkujeme.

Potřebujete poradit?

Kontakt:

info@sjch.cz

Organizátorem CJCh je

Společnost Jindřicha Chalupeckého

Platforma pro české současné umění v mezinárodním kontextu.

Více o Společnosti a jejích aktivitách

Podpora a partneři projektu